Rastlinná výroba

PD Vlára Nemšová hospodári v morfologicky členitom teréne a na pôdach v rôznych bonitných, pôdno-ekologických jednotkách.

Z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy 1 878 ha je 650 ha ornej pôdy, 39 ha chmeľníc a 1 198 ha TTP. Štruktúra osevu sa pohybuje na úrovni 350 ha obilia (priem. úroda 4,7 t/ha, z toho cca 60Ha sú osivové porasty), 100 ha kukurice (priem. úroda 68 t/ha v zelenom), 250 ha lucerky a 300 ha intenzívnych ďatelinotráv (priemerná úroda v zelenom 36-44 t/ha lucerky, 35 t/ha ďatelinotráv.