Prvopočiatky poľnohospodárskeho družstva kladieme do roku 1951. Spojením roľníckych družstiev Horné Srnie, Kľúčové, Trenčianska Závada, Ľuborča a Nemšová vzniklo v roku 1976 dnešné Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová. Pôvodné družstvá mali výlučne poľnohospodársky charakter. Z nich sa vyvinul dnešný podnik.

Na základe zákona 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyrovnaní majetkových nárokov v družstvách ako aj ďalších právnych úprav bolo družstvo pretransformované na nový právny subjekt s novo upravenými majetkovými pomermi. Družstvo uplatňuje hlasovanie podľa výšky členského podielu. Je realizované vnútrodružstevné obchodovanie s členskými podielmi, ako aj vyplácanie majetkových podielov pri skončení účasti v družstve. Našou snahou je výrobkami vysokej kvality plniť želania našich odberateľov, o čom svedčia i nami dosahované výsledky a zámer plošne uplatňovať systém riadenia kvality podľa normy ISO 9002.

V poľnohospodárskej výrobe sa orientujeme na chov hovädzieho dobytka s vysokou mliekovou úžitkovosťou, brojlerových kurčiat a chov oviec. V rastlinnej výrobe na produkciu krmovín, obilovín a z technických plodín na chmeľ, ktorý s úspechom dodávame aj na svetové trhy.